top of page

Κανονισμός Λειτουργίας Γηπέδων

ΑΡΘΡΟ 1ο

Γήπεδα Α.Ο.Α.Π.

 

 

α. Οι ώρες και ο τρόπος χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό και με ειδικές ανακοινώσεις του Δ.Σ., οι οποίες αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου.

    Τα γήπεδα χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς 1 έως 8 και οι ώρες χρήσης τους είναι  i) για τους αθλούμενους με προπονητή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα εκμάθησης-προπόνησης,  ii) για τα  μέλη τις ώρες που λειτουργούν η Γραμματεία ή/και η αίθουσα παραμονής.

 

β. Δικαίωμα χρήσης των γηπέδων 1-2 έχουν:

  I.  Όλα τα μέλη του Ομίλου, τα οποία δεν έχουν οφειλές προς αυτόν, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

 II. Μη μέλη του Ομίλου, εφόσον καταβάλλουν το καθορισμένο αντίτιμο για το δικαίωμα χρήσης του γηπέδου.

 

    Σε ειδικές περιπτώσεις (προπόνηση, διεξαγωγή αγώνων, ακαταλληλότητα των άλλων γηπέδων, ειδικών εκδηλώσεων κ.α.) δικαίωμα χρήσης έχουν και οι αθλητές/τριες του Ομίλου, μετά από σχετική ανακοίνωση.

Η χρήση των γηπέδων 1-2 είναι δυνατή μόνο μετά την φροντίδα διάστρωσης τους από τους αθλούμενους και διαβροχής από τον υπεύθυνο συντηρητή των εγκαταστάσεων του Ομίλου.

 

γ. Δικαίωμα χρήσης των γηπέδων 3-8 έχουν οι αθλητές/τριες των αγωνιστικών ομάδων (επίλεκτοι), τα νεαρά αθλούμενα μέλη του Ομίλου και γενικά όσοι ασκούνται υπό τις οδηγίες των προπονητών.

    Τα γήπεδα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μέλη του Ομίλου, όταν είναι ελεύθερα και δεν υπάρχει προγραμματισμένη χρήση από όσους αναφέρονται πιο πάνω.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Είσοδος στα Γήπεδα / Αριθμός Ατόμων / Non Show

 

α. Η είσοδος στα γήπεδα γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση της Γραμματείας.

    ή/και του υπεύθυνου συντηρητή ή του εφόρου Εγκαταστάσεων.

 

β. Η δυάδα και η τετράδα είναι οι μόνες αναγνωριζόμενες «κανονικές συνθέσεις». Σε περίπτωση που σε ένα γήπεδο αθλούνται ένας ή τρεις παίκτες, επιτρέπεται σε όποιο μέλος επιθυμεί, κατά σειρά προτεραιότητας αναμονής, να ασκηθεί κι αυτό μαζί με τους ήδη ασκούμενους παίκτες συμπληρώνοντας δυάδα ή τετράδα.

 

γ. Οι ασκούμενοι οφείλουν κατά την έναρξη της ώρας κράτησης να είναι ενδεδυμένοι με κατάλληλη αθλητική περιβολή για να εισέλθουν στο γήπεδο. Σε περίπτωση που οι δύο (ή τέσσερις αν πρόκειται για τετράδα) παίκτες καθυστερήσουν να προσέλθουν πέραν των 10΄, χάνουν το δικαίωμα χρήσης του γηπέδου, εφόσον υπάρχουν αναμένοντες. Σε περίπτωση που ένας παίκτης καθυστερήσει ή δεν παρουσιαστεί ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο γ’ «Ακυρωτικά Κρατήσεων» του Άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Καταλληλόλητα Γηπέδων

 

α. Η καταλληλότητα των γηπέδων για να χρησιμοποιηθούν ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον έφορο των εγκαταστάσεων του Ομίλου.

 

β. Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο προς χρήση από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον αρμόδιο έφορο εγκαταστάσεων, τα μέλη και οι αθλούμενοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους ως προς τη μη χρήση των γηπέδων.

 

γ. Πιθανή αλλαγή γηπέδου σε σχέση με αυτό για το οποίο έχει γίνει κράτηση λόγω ακαταλληλότητας, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, μπορεί να γίνει εκτάκτως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Κρατήσεις Γηπέδων / Ακυρωτικά

 

α. Τρόποι κράτησης γηπέδων:

i. Ηλεκτρονικές Κρατήσεις: Δικαίωμα ηλεκτρονικής κράτησης έχουν ΜΟΝΟ τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του ομίλου. Κάθε μέλος με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα του ομίλου, θα δημιουργεί Όνομα Χρήστη και Προσωπικό Κωδικό, τους οποίους θα χρησιμοποιεί για να έχει πρόσβαση στο σύστημα κρατήσεων. Οι ώρες των γηπέδων θα γίνονται διαθέσιμες προς κράτηση 48 ώρες πριν την χρήση τους. Κάθε μήνα θα ενημερώνεται η πλατφόρμα σχετικά με την ενημερότητα των μελών και αντιστοίχως θα αίρεται ή θα ενεργοποιείται η πρόσβαση σε αυτά.

 

ii. Τηλεφωνικές Κρατήσεις: Δικαίωμα κράτησης γηπέδου έχουν τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του ομίλου. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν το νωρίτερο από την προηγούμενη της χρήσης ημέρα μόνο στη Γραμματεία του Ομίλου. Αθλούμενοι σε τμήματα ενηλίκων, μπορούν να κάνουν κρατήσεις μόνο για διαθέσιμες ώρες της ίδιας ημέρας.  Η κράτηση γηπέδου από τρίτα άτομα δεν επιτρέπεται.

 

β. Η έννοια της ενημερότητας μέλους,  είναι να έχει εξοφλημένη τουλάχιστον τη συνδρομή μέλους του προηγούμενου έτους από το τρέχον και επιτρεπτό όριο οφειλής από χρήση γηπέδων κ.λ.π. ενός ημερολογιακού μήνα (πλέον του τρέχοντος).

 

γ. Κάθε κράτηση γηπέδου είναι αυστηρά προσωπική και κάθε μέλος που την πραγματοποιεί (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά - μέγιστος αριθμός κρατήσεων ένας (1) ανά ημέρα), υποχρεούται να δηλώσει τον συμπαίκτη του (ή τους συμπαίκτες του σε περίπτωση διπλού). Κακή χρήση του συγκεκριμένου όρου (αλλαγή συμπαίκτη ή σκοπίμως λανθασμένη δήλωση), επιφέρει ποινή αποκλεισμού 7 ημερολογιακών ημερών από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων.

Επιτρέπεται να προστεθούν συμπαίκτες για διπλό (ενώ έχει δηλωθεί μονό), μόνον εφόσον ενημερωθεί η γραμματεία ΠΡΙΝ από τη χρήση του γηπέδου.

Κάθε δηλούμενος ως συμπαίκτης έχει την ευθύνη της χρήσης μόνον μία (1) φορά κάθε ημέρα. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί περισσότερες από 1 φορές (με τη συναίνεση του) τότε θα έχει ποινή αποκλεισμού 7 ημερολογιακών ημερών από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων.

Αντιστοίχως η ποινή ισχύει και για το μέλος που έχει προβεί σε κράτηση χωρίς να έχει συμφωνήσει πρώτα με τον συμπαίκτη του.

 

Μέλη τα οποία επιχειρούν να κάνουν κράτηση γηπέδου, αλλά λόγω πληρότητας αδυνατούν, το γνωστοποιούν στην Γραμματεία και μπαίνουν σε λίστα αναμονής με προτεραιότητα, για την περίπτωση τυχόν ακυρώσεων.

 

Μέλος επιτρέπεται να κάνει κράτηση γηπέδου με Προσκεκλημένο, για μονό και για διπλό (2 μέλη / 2 Προσκεκλημένοι).

 

 

δ. Ακυρώσεις των κρατήσεων μπορούν να γίνουν ΕΩΣ 24 ώρες πριν τη χρήση του γηπέδου. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 24 ωρών από τη χρήση του γηπέδου, η χρέωση του γηπέδου θα ισχύει βάσει κανονισμού.

 

ε. Οι παραπάνω κανονισμοί Κρατήσεων/Ακυρώσεων μπορούν να τροποποιηθούν ή και να αλλάξουν ριζικά εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ., βάση διαχείρισης του συστήματος κρατήσεων από πλευράς μελών.

 

στ. Στη Γραμματεία του Ομίλου υπάρχει ημερήσιο Πρόγραμμα Χρήσης Γηπέδων. Στο Πρόγραμμα αποτυπώνεται ποια γήπεδα, από ποιους και ποιες ώρες είναι κρατημένα.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κώδικας Δεοντολογίας

 

Οι ασκούμενοι στα γήπεδα του Α.Ο.Α.Π. υποχρεούνται:

 

  • Να έχουν περιβολή κατάλληλη για τένις. Δεν επιτρέπεται η άσκηση χωρίς κατάλληλα παπούτσια τένις, ιδιαίτερα στην χρήση των χωμάτινων γηπέδων.

 

  • Να συμπεριφέρονται αθλητικά και κόσμια και να μην δημιουργούν ατμόσφαιρα ενόχλησης για τους υπόλοιπους αθλούμενους.

 

  • Να τηρούν τους χρόνους άσκησης.

 

  • Να διατηρούν τους χώρους άθλησης και παραμονής καθαρούς κάνοντας χρήση των κάδων απορριμμάτων.

 

  • Να επιδεικνύουν αθλητικό και fair-play πνεύμα, καθώς και αμοιβαία θέληση συνεννόησης και κατανόησης, στοιχεία απαραίτητα για μια ομαλή λειτουργία οποιουδήποτε Ομίλου.

 

  • Τυχόν διαφορές που προκύπτουν στους αθλητικούς χώρους μεταξύ των μελών και αφορούν σε αθλητικά ή άλλα θέματα του Ομίλου  ή θέματα απρεπούς συμπεριφοράς, επιλύονται από τον αρμόδιο Έφορο, απουσία δε αυτού από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. Ο αρμόδιος Έφορος έχει το δικαίωμα να αποβάλλει άτομα που παρεκτρέπονται. Σοβαρά παραπτώματα παραπέμπονται οπωσδήποτε στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει για την επίλυσή τους.

 

  • Ο Κανονισμός Λειτουργίας Γηπέδων δημιουργήθηκε με σκοπό μια εύρυθμη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Α.Ο.Α.Π. και τη δίκαιη αντιμετώπιση των μελών. Δύναται να τροποποιηθεί μερικώς ή ολικώς εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., με γνώμονα πάντοτε μια άξια και αποδοτική λειτουργία του Ομίλου.

bottom of page